AEO คืออะไร

Answer Engine Optimization ในยุค AI

Answer Engine Optimization ในยุค AI Answer Engine Optimization (AEO) คือ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับระบบตอบคำถามอัจฉริยะ หรือ Answer Engine ซึ่งใช้ AI ในการวิเคราะห์และดึงข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อนำเสนอคำตอบที่ตรงกับคำถามของผู้ใช้ แน่นอนว่า มันจะไม่อ้างอิง Keywords …

Answer Engine Optimization ในยุค AI อ่านต่อ